KLSH: Qeveria pa strategji, institucionet e papërgatitura, kufijtë me barriera

klsh

Bashkimi doganor me Kosovën- zbardhet raporti i KLSH: Si dështoi pala shqiptare të plotësonte kushtet e Kosovës për të hapur pikë doganore në Portin e Durrësit

Auditimi i bën jehonë edhe ankesave të biznesit kosovar mbi barrierat burokratike që has në doganat shqiptare dhe analizon pozicionin e Shqipërisë dhe Kosovës në CEFA, procesin e bashkimit doganor nën optikën e të drejtës ndërkombëtare dhe dallimet fiskale mes dy vendeve. Raporti i auditimit i është përcjellë ndër të tjera Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Kuvendit të Shqipërisë, Ambasadës të Republikës së Kosovës në Republikën e Shqipërisë

Konstatimi: Bashkimi doganor Shqipëri-Kosovë, parapërgatitje e proces maturimi për institucionet shqiptare për t’u bërë ballë sfidave që parashtron integrimi në tregun europian.

 

KLSH ka realizuar një auditim mbi bashkimin doganor të Shqipërisë me Kosovën. Një ndihmesë të çmuar në realizimin e këtij auditimi ka dhënë bashkëpunimi,  shkëmbimi i informacioneve dhe intervistat e zhvilluara në Zyrën Kombëtare të Auditimit të Kosovës, Ministrinë e Financave të Kosovës dhe Odën Ekonomike të Kosovës. Sipas KLSH, marrëveshjet e nënshkruara karakterizohen nga një formë e shprehjes së vullnetit të mirë, por nuk janë pasqyruar në politika të mirëfillta qeveritare, të cilat do ta realizonin me përgjegjshmëri dhe me sukses bashkimin doganor me Kosovën. Konstatohet se nuk ka një angazhim të vazhdueshëm institucional, bazuar në një strategji të posaçme për unifikimin doganor me Kosovën, gjë e cila ka dëmtuar dukshëm besimin e bizneseve në dy anët kufirit.

Veprimtaria e Ministrisë së Financave e Ekonomisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme e Doganave në unifikimin e pikave doganore nuk ka krijuar premisat për një bashkim doganor të shpejtë ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Nuk është hedhur hapi vendimtar, unifikimi i politikave fiskale, si parakusht për sigurimin e bashkimit doganor, i cili përbën një potencial për rritjen e shkëmbimit të mallrave, rritjen e ekonomisë për dy vendet, si dhe një parapërgatitje e proces maturimi për institucionet shqiptare për t’u bërë ballë sfidave që parashtron integrimi në tregun europian”.

Nga dokumentacioni i analizuar dhe evidenca e auditimit gjatë punës në terren, grupi i auditimit ka konstatuar se për unifikimin e pikave doganore mes Shqipërisë dhe Kosovës nuk ekziston një kuadër rregullator i posaçëm që të rregullojë marrëdhëniet mes dy vendeve, por vihet re një kuadër i shpërndarë në dispozitat e morive të marrëveshjeve të nënshkruara. Këto marrëveshje e cekin në mënyrë tangente unifikimin e pikave doganore me Kosovën, por nuk përfaqësojnë në thelb, formë dhe përmbajtje, një bazë ligjore të posaçme për zbatim.

Rezulton se nuk ka një angazhim konstant për bashkimin doganor me Kosovën, por një angazhim sporadik dhe të fragmentarizuar që vjen fill pas deklaratave publike në këtë drejtim. Kjo ka sjellë një mungesë koordinimi të vazhdueshëm mes Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave si dhe mes këtyre dy fundit dhe homologeve përkatës në Kosovë. Në veçanti kjo u konstatua në çështjen e hapjes së pikës doganore të Kosovës në Portin e Durrësit. Me datën 20 janar 2017 është ngritur grupi i përbashkët për të shqyrtuar këtë çështje i cili ka dalë me një raport konciz e gjithëpërfshirës me 24.04.2017; nga kjo periudhë deri në dhjetor 2017 nuk është marrë asnjë masë për të plotësuar si bazën ligjore, ashtu edhe bazën logjistike, për të mundësuar operimin e zyrës së Doganës së Kosovës në Portin e Durrësit[1].

Në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020, ndonëse përmendet në mënyrë tangenciale bashkëpunimi me Kosovën, për rëndësinë që ka ky bashkëpunim midis Shqipërisë dhe Kosovës, nuk parashikohet në një kapitull të veçantë të kësaj Strategjie. Po ashtu, edhe në Planin Kombëtar të Veprimit për Zbatimin e Strategjisë Rajonale për Europën Juglindore 2014-2020 nuk parashikohet specifikisht ndonjë kapitull konkret apo objektiv i posaçëm për bashkim doganor me Kosovën. Për pasojë, mungon një strategji kombëtare e posaçme për bashkimin doganor, për ta veçuar Kosovën nga përgjithësimi i një bashkëpunimi si me gjithë vendet e tjera të Europës Juglindore. Ndaj një strategji e posaçme do të konturonte punën e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, ministrive të tjera dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave nën një angazhim institucional të vazhdueshëm dhe të shtrirë në afate kohore të mirëpërcaktuar, bazuar në objektiva të qartë që lidhen me këtë çështje interes kombëtar.

Një hap konkret është ndërmarrë me nënshkrimin e ‘Marrëveshjes Kuadër Ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për Bashkëpunimin në Nxitjen dhe Lehtësimin e Tregtisë’Kjo marrëveshje nuk specifikon se cila do të jetë strategjia e implementimit dhe cilat do të jenë ministritë apo agjencitë përgjegjëse për të ndjekur procesin dhe nuk ka arritur të eliminojë barrierat burokratike, që has biznesi shqiptar dhe kosovar, sikurse vërejnë Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe Oda Ekonomike e Kosovës.

Ndërkaq, përveç marrëveshjes së mësipërme dhe marrëveshjes për bashkëpunim dhe ndihmë të ndërsjellë në çështjet doganore, marrëveshjet e tjera të nënshkruara nuk janë ndër-qeveritare, por ndërinstitucionale midis ministrive të financave dhe doganave. Sipas këtij formati, ato përbëjnë një formë të shprehjes së vullnetit të mirë, duke mos u trupëzuar në politika të mirëfillta qeveritare. Në kategorinë e këtyre marrëveshjeve të “vullnetit të mirë’ bën pjesë edhe gur-themeli i bashkimit doganor me Kosovën, harmonizimi fiskal, parashikuar në ‘Memorandumin e Mirëkuptimit për Forcimin e Bashkëpunimit mes Ministrisë së Financave të Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Financave të Republikës së Shqipërisë’, nënshkruar në mars 2015. Për pasojë, harmonizimi fiskal nuk është konturuar si politikë qeveritare. Nga auditimi u konstatua mungesë efektiviteti: Strukturat institucionale të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave Shqiptare(DPD) nuk janë angazhuar në mënyrë të vazhdueshme e në koordinim me institucionet e Kosovës në këtë drejtim, për shkak të mungesës së një strategjie të posaçme. Në optikën e performancës, procesi është invers, nga inputet po shkohet tek një objektiv i vagullt e retorik, që ndryshon trajtë pas çdo deklarate publike, e jo nga një objektiv i qartë e strategjik tek inputet. Kjo ka krijuar një situatë ku DPD, por edhe Ministria e Financave e Ekonomisë po e gjejnë veten të papërgatitura dhe shumë prapa deklaratave publike në këtë rrafsh.

Konkretisht, Ministria e Financave dhe Ekonomisë të Shqipërisë nuk ka ende asnjë draft-ligj, studim, strategji, apo analizë paraprake, qoftë edhe të hartuar në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës, mbi unifikimin e pikave doganore si dhe mbi impaktin që mund të ketë bashkimi doganor në ekonominë e dy vendeve.

Në kuadrin e bashkëpunimit doganor me Kosovën, Porti i Shëngjinit dhe Porti i Durrësit janë pikasur si nyje strategjike për sinkronizimin e aktivitetit doganor mes dy vendeve. Menjëherë pas shpalljes së pavarësisë, qeveria e Kosovës shprehu tek qeveria e Republikës së Shqipërisë një kërkesë për të përdorur një pjesë të Portit të Shëngjinit dhe për të bërë aty investime, me qëllim rritjen e qarkullimit të mallrave dhe qytetarëve nga Porti i Shëngjinit.

Braktisja e projektit për kalimin e Portit të Shëngjinit në shërbim të Doganës së Kosovës, pa u kryer një studim i mirëfilltë për potencialet dhe përfitimet ekonomike që do të sillte për të dy vendet, ka shkaktuar një mungesë përgatitjeje institucionale e cila është reflektuar edhe në shtyrjen e operimit të doganës së Kosovës në Portin e Durrësit.  Grupi i Auditimit është informuar në 10 nëntor 2017 nga Ministria e Financave të Shqipërisë se, operimi i doganës së Kosovës në Portin e Durrësit do të fillonte në dhjetor 2017, për të cilën është përgatitur edhe një projektvendim i Këshillit të Ministrave  “Për lejimin e kryerjes së kontrolleve fizike nga zyrtarët e zyrës doganore të Kosovës në Portin e Durrësit dhe Porto Romano dhe njohjen e liçencave të agjencive të përfaqësimit Doganor të Kosovës”.

Në takimin përmbyllës me Drejtorinë e Politikave Markoekonomike të Ministrisë së Financave, grupi i auditimit është informuar se qeveria shqiptare ka hequr dorë nga miratimi i këtij projektvendimi, për një afat të pacaktuar.

Kjo tërheqje konstatohet edhe nga fakti se zyra doganore e Kosovës nuk u hap në muajin dhjetor, sikurse qe parashikuar, për arsye se nga pala shqiptare nuk është marrë asnjë masë për të plotësuar kriteret bazike të operimit, siç vëren Dogana e Kosovës në “Raportin për Parakushtet e vendosjes së Doganës së Kosovës në Portin e Durrësit” dërguar në datën 23.10.2017 Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave.

Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganav, 90% e tranzitit dhe 30 % e mallrave që përpunohen në Portin e Durrësit kanë si destinacion Kosovën. Deklaratat publike në këtë rrafsh, të cilat shërbyen edhe si informacion për grupin e auditimit, nuk rakordonin me gjendjen reale të konstatuar nga grupi auditues në fushën e ekzistencës së bazës ligjore, përgatitjeve administrative nga MF dhe DPD si dhe kapaciteteve infrastrukturore të Portit të Durrësit.  Nga operimi i plotë i doganës kosovare në Portin e Durrësit, bizneset do të përfitonin një ulje të kostos aktuale me rreth 2 milionë euro në vit, si rrjedhojë e shkurtimit të kohës së operimit.

Auditimi nuk është kufizuar vetëm në punën e administratës doganore dhe proceseve doganore, por ka ndërthurur tematika të tjera, pjesë integrale të objektit të auditimit, si analizimin e pozicionit të Shqipërisë dhe Kosovës në CEFTA, shqyrtimin e bashkimit doganor si koncept juridiko-ekonomik sipas të drejtës ndërkombëtare, shqyrtimin e strukturave ekonomike dhe tregtare si dhe në analizimin e diferencave fiskale.

 

 

 

Lini një përgjigje

Adresa juaj e emailit nuk do të bëhet publike. Fushat e detyrueshme janë shënjuar me *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>